Homepage

Write a question using a question word. (Present Simple or Present Continuous?).
Napiš otázku, použij tázací zájmeno. (přítomný prostý nebo přítomný průběhový čas?)

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests