Homepage

Use can in questions, positive and negative statements. Don't use contractions!
Použij can v otázkách, kladných a záporných větách. Nepoužívej zrkácené tvary!

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests