Homepage

Use the correct object pronoun. Fill in the gaps or replace the object written in italic.
Použij správné osobní zájmeno. Doplň do mezer nebo nahradˇ osobní zájmeno v předmětné části psaný kurzívou.

Back to grammar
10 more questions
More level A1 tests