Homepage

Use the correct personal pronoun. Fill in the gaps or replace the personal pronoun written in italic.
Použij správné osobní zájmeno. Doplň do mezer nebo nahradˇ osobní zájmeno psaný kurzívou.

Back to grammar
10 more questions
More level A1 tests