Homepage

Fill in the correct form of the verb. Use Present Simple.
Doplň správný tvar slovesa. Použij přítomný prostý čas.

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests