Homepage

Use the correct subject pronoun. Fill in the gaps or replace the subject written in italic.
Použij správné osobní zájmeno. Doplň do mezer nebo nahradˇpodmět psaný kurzívou.

Back to grammar
10 more questions
More level A1 tests